Hôm nay số eth mà Vitalik Butterin có đã vượt 1 tỷ $

Hôm nay số eth mà Vitalik Butterin có đã vượt 1 tỷ $

Theo coinmarketcap.com giá của eth thời điểm hiện tại là hơn 3300$ Ảnh chụp màn hình coinmarketcap ngày 4/5/2021 Ví công khai của Vtalik Buterin: https://etherscan.io/address/0xab5801a7d398351b8be11c439e05c5b3259aec9b Giá trị số eth mà ông chủ sáng lập ra nó đã vượt 1...