Chào bạn! Tôi là một lập trình viên gõ code bằng notepad++